حیوانات

علم پیشاهنگ عمل است

جلوه گری

سبز قباي نر براي جلب توجه جفتش حركات نمايشي حيرت انگيزي انجام مي ده.اين پرنده از ارتفاع زياد در هوا مي غلتد ودر حالي كه به زمين نزديك ميشود سبز قباي ماده نيز از آشيانه اش حرگات نمايشي ان را نظاره ميكند.                  

 

مرغ بهشتي در حالي كه به حالت  سر وته   بروي شاخه اي اويزان ميشود و بر هاي بلند رنگارنگش را افشان ميكند باانجام حركات نمايشي خاصي و اواز خواني سعئ    ميكند توجه جفتش را جلب كند.همه ي مرغان بهشتي نر پرهاي رنگين دارند اما پرهاي مرغان بهشتي ماده ساده و بي رنگ است.

 

بلبل هزاردستان براي جلب توجه جفتش آوازي اهنگين ميخواند . فصل جفت يابي دليل اصلي آوازخواني پرندگان است هر چند كه بعضي از انها در ايام ديگر سال هم آوازخواني ميكنند.بلبل هزار دستان ماده هنگام انتخاب جفت به نوع آوازخواني  آن بيشتر توجه ميكند تا آنكه جذب زيبايي ظاهرش شود.

پرندگان شب بيدار

 

بعضي پرندگان نظير مرغ شبانه پشه خوار اروپايي شب هنگام يعني زماني كه ازساير پرندگان رقيب خبري نيست از لانه اش خارج ميشود ودنبال شكار كردن حشرات ميرود . اين پرنده روزها را ميخوابد وهنگام غروب از خواب بيدار ميشود وشروع به شكار ميكند.مرغ شبانه درحالي كه پرواز ميكند منقارش را به طور كامل باز ميكند وپروانه ها وشب پره هاي را كه در آسمان پرواز ميكنند ميقاپد و شكار ميكند .

 

طوطي كاكاپو كه در كشور زلاندنو زندگي ميكند تنها طوطي شب پرواز است وبنام جغد طوطي هم معروف است اين طوطي نمي تواند پرواز كند . طوطي كاكاپو روزها را درون حفره هاي سطح زمين سپري ميكند و

هنگام شب از پناهگاهش بيرون مي آيد و دنبال غذا ميگردد واز ميوه ها و برگ ها و انواع دانه هاي خوراكي تغذيه ميكند . هرچند طوطي كاكاپو قادر به پرواز كردن نيست اما با استفاده از پاها و منقارش ميتواند از تنه هاي درختان بالا برود.

 

جغد انبار يك پرنده شب شكار تمام عيار است وبراي زندگي كردن شبانه سازگاري دارد . چشم هاي جغد انبار بسيار بزرگ و حساس به نور است وبا گوش هايش ميتواند ضعيف ترين صدا را ميشنود و محل طعمه را شناسايي ميكند . پرهاي اكثر پرندگان هنگام  پرواز كردن صدا توليد ميكنند اما لبه هاي كرك مانند

پرهاي  جغد مانند يك صدا خفه كن عمل ميكنند و صداي بال هايش شنيده نميشود ودر نتيجه جغد انبار بدون ايجاد كمترين سرو صدايي بر سر طعمه اش فرود مي آيد وآن را غافلگير ميكند .

 

مرغ شبانه آمريكاي جنوبي براي يافتن راه خود در تاريكي شب همانند خفاش ها عمل ميكند . براي اينكار مرغ شبانه صداهايي با تواتر بسيار بالا توليد ميكند كه پس از برخورد كردن با ديواره غار يا هر مانع ديگر دوباره بازگشت مي شود . اين مرغ شبانه با تاريك شدن هوا از مخفيگاه خود در غار بيرون مي آيد و از ميوه هاي درختان نخل تغذيه مي كند .

 

كيوي از قدرت بويايي بسيار بالايي برخوردار است و در نتيجه در تاريكي شب به آساني مي تواند محل غذا را شناسايي و رديابي كند . در قسمت نوك منقار بلندي كيوي سوراخ هايي وجود دارد كه اين پرنده ميتواند كرم ها وساير انواع جانوراني را كه در زير خاك مخفي شده اند بو بكشد و سپس به كمك منقارش خاك ها را كنار بزند و ان را شكار ميكند.      

  

خانه امن

 

پرندگان به منظور تخم گذاري و مراقب از جوجه ها يشان لانه مي ساند .

بزرگترين لانه در جهان پرندگان متعلق به عقاب گر است كه بنام عقاب سر سفيد هم معروف است .ساختمان اين لانه عمدتا از شاخه هاي كوچك درختان تشكيل شده است وآن را برفراز درختان و صخره سنگ هاي مرتفع مي سازند . عقاب گر هر سال به همان لانه سابق خود باز ميگردد و آن را بازسازي ميكند و در نتيجه هر سال بر حجم آن افزوده ميشود .

پهنا ي اين لانه عظيم به 5/2 متر و عمق 5/3 متر ميرسد و آنقدر جا دار است كه چند نفر مي توانند داخل آن شوند 

 

 

پرنده منقار قاشقي ماده در فضايي بسته تخم گذاري ميكند !پرنده نر با بستن ورودي حفره تنه درخت كه

پرنده ماده در درون آن زنداني مي شود به جفتش كمك

ميكند تا با خيال آسوده درون اين لانه امن تخم گذاري كند . اما اين لانه مسدود شده فقط يك روزنه دارد كه پرنده نر از همين محل براي جفتش غذا مي آورد.وقتي

جوجه ها از درون تخم خارج مي شوند پرنده ماده و جوجه ها يش يكي دوهفته را با آسودگي درون پناهگاه امن سپري ميكنند وپرنده نر هم طي اين مدت برايشان غذا مي آورد .

 

پرنده بافنده در حالي كه از بالاي شاخه اي آويزان مي شود با استفاده از علف ها وساقه هاي گياهان كه آن ها را به يگديگر ميبافد لانه اي توپي شكل ميسازد . اكنون اين لانه پناهگاه امن و راحتي براي پرنده بافنده ماده است كه درون آن تخم گذاري كند وجوجه هايش را پرورش دهد . هم چنين حيوانات مهاجم هرگز نمي توانند به آن دسترسي پيدا كنند.     

 

پرستوي غارنشين با استفاده از بزاق دهان لانه سازي

مي كند . اين پرنده از آب دهانش به عنوان يك ماده چسبناك استفاده مي كند و قطعات علفها و برگ ها و پرها را به وسيله اين چسب به يكديگر متصل ميكند

ولانه اي فنجهني شكل مي سازد

 

فاخته هرگز لانه نمي سازد .او در لانه ساير پرندگان تخم گذاري مي كند !فاخته تا دوازده عدد تخم ميگذارد.

او با گذاشتن يك تخم در لانه هاي متفاوت زحمت بزرگ كردن جوجه هايش را به پرندگان غريبه ميسپارد  اما پيش از آن كه در لانه پرنده غريبه تخم 

بگذارد يكي از تخم هاي آن پرنده را از لانه بيرون

 مي اندازد تا تعداد تخم هاي يكسان باقي بماند.و پرنده

غريبه متوجه نشود .

باورم نمي شه

اكثر پرندگان براي تخم گذاري چند دقيقه اي وقت صرف ميكنند. اما فاخته در مدت 9 ثانيه مي تواند

تخم بگذارد ! اين سرعت عمل در تخم گذاري كمك

تا تخم خود را پيش از آن كه پرنده غريبه به لانه

باز گردد با يكي از تخم هاي آن جايگزين كند 

 

سار استرالايي كه به سار تپه ساز معروف است .

با استفاده از ماسه وبرگ هاي گياهان كه روي زمين

ريخته اند لانه اي تپه اي شكل مي سازد .در اثر پوسيدن برگها گرما توليد مي شود و لانه گرم مي ماند

پرنده ماده در شكاف ها ي ديواره لانه تخم گذاري ميكند .پرنده نر به كمك منقارش به طور منظم مقدار

دماي درون لانه را اندازه گيري مي كند. اگر درون

لانه خنك شود با ريختن ماسه بيشتر بروي لانه گرما

را افزايش مي دهد.اما اگر دما بيشتر باشد با ايجاد روزنه هايي در ديواره هاي لانه گرما را كاهش ميدهد.  

 

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 2:44  توسط نیلوفر  |